ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

 • Deze voorwaarden, alsook deze specifiek van toepassing op de dienstverlening of verkoop, maken deel uit van iedere overeenkomst, alsmede van de uitvoering daarvan, tussen Rob Förster onder de handelsbenaming CHEMIFOR bv (vanaf hier: ‘de opdrachtnemer’ of ‘de verkoper’) en een opdrachtgever of koper, voor zover van deze voorwaarden niet door de opdrachtnemer of verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De opdrachtgever of de koper wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van de opdracht of de bestelling, ongeacht de bedingen die zouden voorkomen op eender welk document dat uitgaat van de opdrachtgever of koper.
 • De toepassing van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever of koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De nietigheid, het verval of het niet-uitvoerbare karakter van alle of een deel van deze algemene voorwaarden, leidt nooit tot de nietigheid van deze algemene voorwaarden in hun geheel. Een eventueel (gedeeltelijk) nietige, vervallen of niet-uitvoerbare bepaling wordt zo veel als mogelijk omgezet naar een geldige bepaling die er zo dicht mogelijk bij aansluit. Wanneer in de overeenkomst wordt afgeweken van de bepalingen van deze voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en het niet afgeweken gedeelte van de afgeweken bepaling onverkort van toepassing.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 • De door de opdrachtnemer of verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van bevestiging na verkregen akkoord van de opdrachtgever of koper. De termijn voor aanvaarding door de opdrachtgever of koper bedraagt 30 dagen na de datum van de offerte. De aan de opdrachtnemer of verkoper overgemaakte orders, evenals de door de vertegenwoordigers afgesloten overeenkomsten zijn slechts informatief en worden pas bindend ten aanzien van de opdrachtnemer en verkoper na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer of verkoper. De orderbevestiging wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst indien binnen de vijf dagen na verzending van de bevestiging geen schriftelijke bezwaren worden ingebracht.
 • Al onze overeenkomsten worden geacht op de zetel van de opdrachtnemer of verkoper tot stand te zijn gekomen.
 • De offerte is voor wat betreft de dienstverlening gebaseerd op de meest economische wijze van uitvoering. Daarbij kan een afwijking bestaan ten opzichte van het lastenboek.
 • De door de opdrachtnemer of verkoper gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 • De opdrachtnemer of de verkoper is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer of verkoper daaraan niet gebonden, tenzij de opdrachtnemer of verkoper deze afwijkingen uitdrukkelijk aanvaardt.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer of verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of levering tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 – Betaling

 • Behoudens indien door de opdrachtnemer of verkoper anders bepaald, dienen alle betalingen te geschieden op de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer of verkoper, binnen de 30 dagen na factuurdatum, in EUR of in de valuta waarin de factuur is opgesteld, en zonder korting.
 • In geval van niet-betaling op de vervaldag is op het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd t.b.v. 12%, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend. In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van 125,- EUR en een maximum van 1.750,- EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke gerechtelijke inning.
 • De opdrachtgever of koper is niet gerechtigd om enig bedrag in te houden op de facturen van de opdrachtnemer of verkoper. Zelfs indien er opmerkingen zijn omtrent de uitgevoerde werken of de geleverde  goederen blijft de opdrachtgever of koper gehouden tot integrale betaling op de vervaldag. In voorkomend geval zal de opdrachtnemer of de verkoper wel het nodige doen om op de meest gepaste wijze tegemoet te komen aan gefundeerde en gemotiveerde opmerkingen van de opdrachtgever of de koper. De opdrachtgever of de koper erkent dat hij in die zin afstand doet van recht om de exceptie van niet-uitvoering in te roepen. Verrekening met enige andere vordering die de opdrachtgever of koper heeft of meent te hebben is aldus niet toegestaan, tenzij in zover een creditnota werd verstrekt of indien de opdrachtnemer of verkoper bij rechterlijk vonnis werd veroordeeld tot betaling van een geldsom aan de opdrachtgever of de koper.
 • In geval van niet-betaling van één van de facturen van de opdrachtnemer of verkoper op de vervaldag, worden alle schuldvorderingen op de opdrachtgever of koper onmiddellijk opeisbaar en kan de opdrachtnemer of verkoper de uitvoering van de lopende overeenkomsten opschorten en/of zijn eigendommen onmiddellijk terughalen. Dit alles onverlet het recht van de opdrachtnemer of verkoper op vergoeding van schade, kosten en rente. Hetzelfde geldt in geval van faillissement of vrijwillige of gedwongen vereffening van de opdrachtgever of koper en in geval de opdrachtnemer of verkoper gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de solvabiliteit van de opdrachtgever of koper. Indien de uitvoering van de overeenkomst om één van voormelde redenen wordt opgeschort heeft de opdrachtnemer of verkoper het recht om van de opdrachtgever of de koper een afdoende zekerheid te eisen alvorens de uitvoering van de werken aan te vatten of te hernemen, of tot levering over te gaan. Deze zekerheid wordt steeds gevestigd op de kosten van de opdrachtgever of koper. De beslissing of een bepaalde, door de opdrachtgever of koper voorgestelde zekerheid afdoende is, komt als partijbeslissing toe aan de opdrachtnemer of verkoper.

Artikel 4 – Klachten

 • Alle klachten en protesten nopens uitgevoerde werken, geleverde goederen, of nopens de uitgeschreven facturen dienen op straffe van verval binnen de zeven dagen na uitvoering, levering of facturatie per aangetekend schrijven, gericht aan onze maatschappelijke zetel, ter kennis te worden gebracht. Klachten betreffende de verrichte dienstverlening dienen te worden gestaafd door bewijsmiddelen die dateren van binnen de twaalf uur na de beëindiging van de opdracht door de opdrachtnemer. Echter, klachten betreffende vermeende door ons aangerichte schade dienen op de dag zelf van de uitvoering van de werken of van de levering van goederen ter kennis te worden gebracht. Indien binnen voormelde termijnen geen schriftelijke opmerkingen door de opdrachtgever of koper worden geformuleerd bij aangetekend schrijven, worden de werken, de leveringen en de facturen als voorbehoudsloos aanvaard beschouwd.
 • Zichtbare gebreken of niet-conformiteit zijn reeds gedekt door de oplevering of de aanvaarding van de dienst of de levering.
 • Voor verplaatsingen door ons verricht ten gevolge van ongegronde klachten, ook tijdens de garantieperiode, wordt een forfaitaire vergoeding t.b.v. 125,00 EUR aangerekend.
 • Indien een klacht naar de mening van de opdrachtnemer of verkoper gegrond is, zal zij de overeenkomst alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever of de verkoper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de opdrachtgever of de koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen levering niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer of de verkoper slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze voorwaarden.

Artikel 5 – Opschorting en ontbinding

 • De opdrachtnemer of verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien (1) de opdrachtgever of koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en / of (2) na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer of verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever of koper de verplichtingen niet zal nakomen en / of (3) de opdrachtgever of koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer, respectievelijk de verkoper, op de opdrachtgever, respectievelijk de koper, onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer of de verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • De opdrachtnemer of verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Levering en leverings- en uitvoeringstermijnen

 • Leveringen geschieden steeds op de maatschappelijke zetel van de verkoper en worden geacht aldaar te zijn aanvaard. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco worden verzonden.
 • Indien de opdrachtgever of de koper voor de uitvoering van de werken of voor de inontvangstneming van de goederen niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, wordt een forfaitaire vergoeding t.b.v. € 125 aangerekend, behoudens indien door de opdrachtnemer of verkoper een hogere schade wordt bewezen.
 • Leverings- en uitvoeringstermijnen gelden steeds als benaderend en verbinden de opdrachtnemer of verkoper niet. Laattijdige levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verlenen zij de koper of de opdrachtgever het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden.
 • Het is de verkoper steeds toegelaten deelleveringen te verrichten, zonder dat de koper zich daartegen kan verzetten.
 • Leveringen van goederen of diensten door derden, zelfs mits onze tussenkomst, vallen steeds buiten onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 7 – Overmacht

 • Gevallen van overmacht, ook bij de leveranciers van de opdrachtnemer of verkoper, ontslaan de opdrachtnemer of verkoper van elke verantwoordelijkheid en verplichting. Aldus is de opdrachtnemer of de koper in geval van overmacht gerechtigd de nakoming van de overeenkomsten op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt – en zulks is uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtnemer of verkoper -, is de opdrachtnemer of verkoper gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot betaling van een schadevergoeding, te ontbinden zonder recht op verhaal voor de opdrachtgever of koper.
 • In ieder geval kan elke partij de overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding indien de overmacht situatie langer dan één maand duurt. Van het beroep op overmacht en van de ontbinding dient onverwijld per aangetekende brief aan de wederpartij kennis te worden gegeven.
 • Als overmacht wordt beschouwd elke bijzonder omstandigheid die niet is toe te rekenen aan de opdrachtnemer of verkoper, die de nakoming van de dienstverlenings- of leveringsplicht onmogelijk of zo bezwaarlijk maakt, dat deze redelijkerwijze niet kan worden verlangd, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, bedrijfsbenodigdheden en producten, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, … .

Artikel 8 – Annuleren

 • In geval van annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever of koper, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 20% van het totaal bedrag van de  overeenkomst. In geval van gedeeltelijke annulering wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte

Artikel 9 – Geen schuldvernieuwing

 • Het aanvaarden van wissels, cheques of andere waardepapieren kan nooit als schuldvernieuwing worden beschouwd. Bank- en verdisconteringskosten vallen steeds ten laste van de opdrachtgever of koper.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 • Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 • In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van West-Vlaanderen, Afdeling Ieper bevoegd.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

Artikel 1 – Uitvoering van de overeenkomst

 • De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door wie binnen of buiten haar organisatie, doch onder haar verantwoordelijkheid, de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 • De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, te laten verrichten door namens haar in te schakelen derden. Alleen indien dit leidt tot extra kosten zal de opdrachtnemer daarover vooraf in overleg treden met de opdrachtgever en daarover nadere afspraken maken.
 • De op de opdrachtnemer rustende verbintenis is een inspanningsverbintenis. De opdrachtnemer garandeert dus op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst anders bedongen.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer redelijkerwijze kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 2 – Risico van verlies van zaken en gegevens

 • De opdrachtnemer dient een redelijke mate van zorg in acht te nemen ten aanzien van zaken en bescheiden, die haar door de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gesteld zijn.
 • Behoudens bewijs door de opdrachtgever terzake opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, wordt de opdrachtnemer geacht haar in 2.1. omschreven zorgverplichting te zijn nagekomen.
 • Bij nakoming van deze zorgverplichting is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of verband houdende met beschadiging of het verlies van de bescheiden.
 • Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht, ook al zijn de werkzaamheden aangaande deze zaken nog niet afgerond.

Artikel 3 – Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, of indien meerwerk noodzakelijk blijkt te zijn, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 4 – Honorarium c.q. prijs

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien voor geleverde prestaties geen vast bedrag is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, vermenigvuldigd met het gebruikelijke uurtarief van de opdrachtnemer. Tenzij hiervan door ons uitdrukkelijk wordt afgeweken, bedraagt het regietarief  € 50 per uur en worden de verplaatsingskosten aangerekend aan 0,38 EUR per kilometer. Onderhoudsproducten worden in rekening gebracht aan de gangbare prijzen op het ogenblik van de dienstverlening.
 • De opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te rekenen indien de opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van de overeenkomst en de factuur, de tarieven opmerkelijk zijn gestegen.
 • Bovendien mag de opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van de opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 • De opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Na het verstrijken van deze periode is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.

Artikel 5 – Opzegging

 • Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, zoals mee te delen door de opdrachtnemer.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 • Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade als gevolg van gebreken in zijn prestaties.
 • Onder rechtstreekse schade wordt uitsluitend verstaan (1) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan de opdrachtnemer toegerekend kan worden en (2) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van rechtstreekse schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 • De opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag gelijk aan het uurloon of honorarium dat bij de opdrachtgever voor het betreffende werk in rekening is gebracht.
 • De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

AANVULLENDE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door de verkoper geleverde of in voorkomend geval nog te leveren goederen blijven eigendom van de verkoper tot na volledige betaling van de gefactureerde prijs, en gebeurlijk verschuldigde bijhorigheden en tot de verkoper ook uit anderen hoofde geen vordering meer op de koper heeft. De koper erkent dat dit beding hem ter kennis is gebracht en werd aanvaard voor de levering.
 • Alle risico’s zijn ten laste van de koper.
 • De koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in pand te geven, te vervreemden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
 • Voor het geval dat de verkoper de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de verkoper of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de verkoper zich bevinden en die zaken terug mee te nemen.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 • De verkoper is bevoegd terecht geweigerde goederen door andere te vervangen, doch zij is daartoe niet gehouden. In het andere geval kan de verkoper de geweigerde hoeveelheid in mindering brengen op het verkochte kwantum.
 • Het akkoord van de verkoper om bepaalde goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van enige aansprakelijkheid.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade tenzij de koper bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van de verkoper. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal de waarde van de gebrekkige goederen. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor andere schade zoals vergoeding wegens gebruiksderving of schade berokkend aan personen of zaken.
 • De koper vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden die verband houden met de gesloten overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat deze aanspraken het directe gevolg zijn van het handelen of nalaten van de verkoper, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, dan wel roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk zou uit voortvloeien.